20 października 2016

Fundacja Pro Prawo do Życia: Na naszych barkach spoczywa odpowiedzialność

Fundacja Pro Prawo do Życia nie rezygnuje z batalii o prawną ochronę dziecka poczętego i apelują do Prezydenta Andrzeja Dudę. 


Wszystkie obywatelskie inicjatywy ustawodawcze mające zapewnić najbardziej bezbronnym prawo do życia były w latach 2011-2016 przez polityków wszystkich ugrupowań parlamentarnych wyrzucane do śmieci.Szczególnie bolesne było odrzucenie ostatniej inicjatywy głosami tych, którzy wygrali wybory pod hasłami odnowy moralnej. Ich głosy sprawiły, że wciąż każdego dnia w polskich szpitalach mordowane jest sześcioro dzieci.

To, że politycy nie traktują życia ludzkiego jako priorytetu, nie sprawia, że my – obywatele Rzeczypospolitej Polskiej także możemy stanąć z boku i czekać aż ktoś zrobi coś za nas. Przeciwnie. To na naszych barkach spoczywa odpowiedzialność za los nienarodzonych, którzy sami nie mogą się bronić. Nam pozwolono się urodzić, dano nam prawo do życia. Musimy je wykorzystać jak najlepiej, z całych sił walcząc z niesprawiedliwością i okrucieństwem.


Musimy korzystać ze wszystkich możliwości, jakie są dostępne. Demokracja daje nam jeszcze jedno silne narzędzie. Możemy zwrócić się do Prezydenta RP z apelem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej. Możemy pokazać, że Polacy są przeciwni dyskryminacji bezbronnych.

Przygotowaliśmy petycję, w której wzywamy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę do opowiedzenia się za pełną ochroną życia od samego początku oraz prośbą o zgłoszenie projektu ustawy gwarantującej prawo do życia każdemu dziecku od chwili poczęcia.


Każda podpisana petycja trafia wprost na skrzynkę Pana Prezydenta. Każdy podpis się liczy. Feministki namawiające do mordowania dzieci w łonach matek były w stanie zmobilizować kilkadziesiąt tysięcy osób do wyjścia na ulicę. Musimy pokazać, że nas jest więcej. Bardzo proszę Pana o podpisanie petycji, która znajduje się pod tym linkiem i o namówienie co najmniej 5 znajomych osób do tego samego. Niech apel do Prezydenta będzie słyszalny z każdego zakątka Polski.

W ostatnią sobotę Wielka Pokuta na Jasnej Górze zgromadziła setki tysięcy Polaków. Wygłaszane świadectwa dotyczyły również grzechu aborcji, który nie tylko niszczy życie konkretnych ludzi, ale również rujnuje życie społeczne. Egzorcysta ks. Piotr Glas mówił o złu, które wychodzi na ulicę, podając przykład "czarnego poniedziałku". Zdaniem księdza Piotra, aborcja to rytuał, podczas którego aborcjonista składa w ofierze dziecko samemu szatanowi, a łono matki staje się cmentarzyskiem.

Naszym obowiązkiem jako narodu polskiego jest nie tylko żałować za grzechy, ale też podjąć postanowienie poprawy. My, obywatele, możemy być impulsem, który obudzi w rządzących sumienia i przekona ich do naprawienia popełnionych błędów. Aby tak się stało, musimy być aktywni, zdecydowani i odważni.

O to właśnie ośmielę się Pana/Pani poprosić – o aktywność, zdecydowanie i odwagę głoszenia prawdy o aborcji. Proszę zacząć od podpisania petycji i skutecznego namówienia do tego samego jak największej liczby osób.

Kinga Małecka Prybyło
Fundacja Pro Prawo do Życia

Repolonizacja Polski


Czy można repolonizować Polskę? Cały kraj? Otóż można i trzeba, gdyż niemal cały majątek narodowy został wysprzedany (za grosze!), bo rządzący jeszcze niedawno politycy systematycznie i całkowicie podporządkowywali nasze życie gospodarcze, kulturalne czy medialne wymogom zagranicznych hegemonów. Stopień uzależnienia Polski od cudzoziemskich ośrodków władzy osiągnął niebywałe wprost rozmiary, co zręcznie kamuflowały cudzoziemskie, choć w języku polskim emitowane i drukowane gazety, radiowe rozgłośnie i stacje telewizyjne. Przypominało to już znaną z historii sytuację przedrozbiorową, XVIII-wieczne uzależnienie Rzeczypospolitej szlacheckiej od zagranicy oraz współudział niektórych prominentnych rodaków, zwanych wtedy magnaterią, w rozdrapywaniu kraju.

Półtora roku temu wydaliśmy książkę "Wygaszanie Polski" obrazującą stan miękkiego wynaradawiania naszej Ojczyzny. Rok temu naród w wolnych wyborach zdecydował o przekazaniu rządów w ręce opcji politycznej sprzeciwiającej się wygaszaniu. Wrzask i lament, który zarówno wewnątrz kraju, jak i za granicą wywołała owa demokratyczna decyzja suwerena, czyli społeczeństwa, świadczy najlepiej o wysokości stopnia tego wygaszenia. Zwycięstwo opcji patriotycznej przyszło w ostatniej chwili; repolonizacja ma odwrócić ten unicestwiający Rzeczpospolitą proces. Jednak żeby repolonizacja była skuteczna, musi zostać przeprowadzona praktycznie we wszystkich dziedzinach i na różnych polach społecznej aktywności. Książka ta traktuje po części o pierwszych sukcesach repolonizacji, jednak przede wszystkim wskazuje na miejsca szczególnie zainfekowane, wymagające paląco szybkich i radykalnych reform, na które wciąż czekamy (np. w dziedzinie kultury czy mediów). Wybitni autorzy, znawcy poruszanych tematów, a przy tym prawdziwi patrioci, podpowiadają rozwiązania, często przestrzegają. Posługując się przy tym świetnym piórem podejmują tematy od finansów po kulturę, od gospodarki po przyrodę, przechodząc od nadziei do czynu. Niemal wszyscy widzą szansę na osiągnięcie wreszcie prawdziwej suwerenności, choć podkreślają, że niebezpieczeństwo absolutnie nie minęło.

"Repolonizacja Polski" to mądra książka dla rządzonych i rządzących oraz narzędzie w rękach patriotów.

Serdecznie Państwu polecam
Marcin Dybowski

Inicjatywa ustawodawcza przez Sejmową Komisję Petycji podjęta, choć nie podjęta

Sejmowa Komisja Petycji podjęła inicjatywę ustawodawczą dot. zmiany ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Z inicjatywą zmiany przepisów wystąpiło Stowarzyszenie Interesu Społecznego WIECZYSTE. Myliłby się jednak ten, kto sądziłby że Komisja uwzględniła tą propozycję. Projekt ustawy przygotowany przez Stowarzyszenie zmierzał do zmiany przepisów w zakresie udziału organizacji społecznych w postępowaniu poprzez stworzenie dodatkowej możliwości jaką jest wstąpienie lub wszczęcie postępowania przez organizację społeczną, za zgodą strony wyrażoną na piśmie. Do tej pory udział organizacji jest uwarunkowany od zgody organu i jeżeli leży to w tzw. interesie społecznym. W projekcie wyeliminowano również absurd jakim był wymóg zgody organu na przedstawienie poglądu w sprawie przez organizację społeczną, która nie uczestniczy w postępowaniu. Zapis ten jest sprzeczny z przepisami konstytucji w zakresie wolności słowa oraz z zapisami europejskiej konwencji praw człowieka. Równocześnie autorzy proponowali wykreślenie martwego przepisu dotyczący powiadomienia organizacji społecznych przez organ, jeżeli uzna że mogło by być one zainteresowane uczestnictwem.

9 czerwca Komisja faktycznie odrzuciła projekt Stowarzyszenia, przyjęła jedynie pomysł wykreślenia martwego zapisu o powiadamianiu organizacji społecznych. 19 października Komisja przyjęła stosowny projekt ustawy wykreślający ten martwy zapis (ale przecież projekt Stowarzyszenia był jedną całością).

Jak realizowane są inicjatywy ustawodawcze przez Sejmową Komisję Petycji najlepiej odzwierciedla casus 2 petycji Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89 dot. zmiany ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej i zmianie ustawy emerytalnej w zakresie w jakim dotyczy działaczy opozycji. Na początku roku Komisja przyjęła rozstrzygnięcie o uwzględnieniu petycji i skierowaniu do dalszych prac legislacyjnych ….  i na tym się skończyło. Inicjatywy ustawodawczej jak nie było ... tak nadal nie ma. Komisja nie śmiała odrzucić petycje, ale najwyraźniej nie zamierzała je dalej procedować.

Ws. zmiany KPA przyjęto inny sposób działania, zaproponowany projekt ustawy przez Komisję faktycznie nic nie zmieni. Być może stosowne poprawki i uzupełnienia nastąpią w toku dalszych prac legislacyjnych, oby ...

19 października 2016

SPRAWA PRZESTĘPSTWA SĘDZIÓW TK W ZWIĄZKU Z WYROKIEM Z 9 MARCA 2016 TRAFI DO SĄDU?

19 października Stowarzyszenie Interesu Społecznego WIECZYSTE złożyło zażalenie na postanowienie Prokuratury Okręgowej w Warszawie z dn. 7.10.2016 w/s odmowy wszczęcia śledztwa ws. podejrzenia popełnienia przestępstwa przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego poprzez:
- rozstrzyganie wniosków ws. zgodności z konstytucją ustawy z dn. 22.12.2015 o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym na rozprawie w dniu 9 marca 2016 (K 47/15) w składzie niezgodnym z przepisami art.44 ust.1 i 3 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym w brzmieniu znowelizowanym ustawą z dn. 22.12.2015 i przepisami art.194 ust.1 i 197 Konstytucji RP oraz
- próbę nadania formuły „wyroku” – stanowisku z dn.9 marca 2016 wyrażonemu przez sędziów na rozprawie,
Tj. o czyny noszącym znamiona art.231 i 271§1 Kodeksu Karnego

W dniu 8 i 9 marca 2016 Trybunał Konstytucyjny w składzie 12 sędziów rozpatrzył wnioski dot. zgodności z konstytucją ustawy z dn. 22.12.2015 o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Jak wynika z zarządzeń prezesa Trybunału Rzeplińskiego a także z przebiegu rozprawy, posiedzenie Trybunału odbywało się w składzie 12 osób czyli w składzie niezgodnym zarówno z obowiązującą ustawą o Trybunale Konstytucyjnym, obowiązującą na dzień 9 marca br. (art.44 ust.1 i 3 w związku z art.197 konstytucji) - 13 osób jak i w składzie określonym w Konstytucji RP (art.194 ust.1) tj. 15 osób. Ponadto nie spełniono wymogu kolejności rozpatrywanych ustaw. Wydanie tzw. „wyroku” w składzie niezgodnym z ustawą stanowi przekroczenie uprawnień na niekorzyść interesu społecznego tj. okoliczności określonej w art.231 KK. Równocześnie próba nadania waloru „orzeczenia” rozstrzygnięciu stanowisku wyrażonym przez sędziów na rozprawie w dn. 9 marca 2016 r. stanowi poświadczenie nieprawdy w dokumentach, tj. czyn określony w art.271 Kodeksu Karnego.

Zawiadomienie ws. podejrzenia popełnienia przestępstwa złożyło Stowarzyszenie Interesu Społecznego WIECZYSTE oraz osoby fizyczne. 7 października prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa uzasadniając, iż są różne opinie prawne, a Sąd Najwyższy wyraził wątpliwości co do możliwości zakwalifikowania błędnej, a nawet oczywiście i rażąco błędnej wykładni prawa przez sędziego jako występku przekroczenia uprawnień. Na tej podstawie stwierdzono, iż nie sposób przyjąć by prezes TK Andrzej Rzepliński działał w zamiarze wyrządzenia szkody interesowi publicznemu.
  
W zażaleniu Stowarzyszenie zwraca uwagę, że działania prezesa i sędziów TK miały charakter celowy. Świadczą o tym wydane wcześniejsze zarządzenia i postanowienia, a także fakt iż już 2 tygodnie przed 9 marca 2016 r tzw. wyrok (oczywiście o niekonstytucyjności ustawy) był gotowy.
Tymczasem zgodnie z art.316§1 k.p.c. Po zamknięciu rozprawy sąd wydaje wyrok, biorąc za podstawę stan rzeczy istniejący w chwili zamknięcia rozprawy. Art. 324. § 1. K.p.c zaś wyraźnie stwierdza, iż Sąd wydaje wyrok po niejawnej naradzie sędziów. Narada obejmuje dyskusję, głosowanie nad mającym zapaść orzeczeniem i zasadniczymi powodami rozstrzygnięcia albo uzasadnieniem, jeżeli ma być wygłoszone, oraz spisanie sentencji wyroku. Z przepisu wynika, że wszystkie te czynności mają zapaść po zamknięciu rozprawy i naradzie sędziów z udziałem wszystkich przywołanych do orzekania w sprawie. Tymczasem na 2 tygodnie przed rozprawą wyrok był już napisany i sporządzono uzasadnienie, bez wcześniejszej narady z udziałem wszystkich sędziów, którzy mieli orzekać w sprawie. Reasumując podjęto działania zmierzające do naruszenia art.316 i 324 k.p.c co trudno uznać za błędną wykładnię. Było to działanie wręcz niezgodne z prawem, na niekorzyść interesu publicznego.

Ponadto rozpatrzenie sprawy przez Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem prezesa Andrzeja Rzeplińskiego w składzie 12 osobowym stoi w absolutnej sprzeczności z przepisem art.44 ust.1 i 3 w związku z art.197 Konstytucji. Naruszając ten przepis de facto Trybunał kwestionuje ustawę przed jej rozpoznaniem, co znów staje w sprzeczności z art.316 i 324 k.p.c. Ponadto samo Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego uznał, że Nieopublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego o niekonstytucyjności jakiegoś przepisu uchyla domniemanie jego zgodności z konstytucją już z chwilą ogłoszenia wyroku, co oznacza iż sędziowie TK byli zobowiązani do stosowaniu przepisu zaskarżonej ustawy o TK do czasu ogłoszenia aż do wyroku o konstytucyjności zaskarżonych przepisów. O tym, że Trybunał nie mógł ominąć przepisy zaskarżonej ustawy przy orzekaniu, sędziowie TK zdawali sobie sprawę, albowiem np. sędzia Marek Zubik w monografii Status prawny sędziego Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2011, s. 116 stwierdzał, że  "W ramach rozpoznawania spraw sędziowie Trybunału związani są wszystkimi ustawowymi regulacjami procedury sądowo-konstytucyjnej. Nie mogą samodzielnie pomijać takich przepisów choćby uznali je za «oczywiście» niekonstytucyjne. Nic nie stoi natomiast na przeszkodzie, aby TK w odpowiedniej procedurze orzekł o niekonstytucyjności ustawy o TK czy innych wiążących go norm proceduralnych”. 

Zatem rozstrzygano przed rozprawą, następowało to w warunkach zmowy niektórych sędziów, naruszając obowiązujące przepisy prawne, w sposób świadomy i celowy, mając jedynie na myśli chęć uzurpacji sobie władzy kosztem interesu publicznego. Z tych powodów, Stowarzyszenie złożyło zażalenie na postanowienie odmowne, co oznacza iż sprawą będzie musiał zająć się Sąd. 

Teatr sondażowy, różnica wyników nawet o 12 procent

W mediach teatr sondażowy cd. Według IBRIS zwycięży PIS z wynikiem 29,3%, dalej Nowoczesna 22,9%, PO 16,3% Kukiz 6,8% SLD 5,3% i PSL 5,2%. Z kolei według TNS POLSKA PIS ma 34%, PO 15%, Nowoczesna 11% a Kukiz 9%, a reszta poniżej progu. 

Zatem jak wyjaśnić różnicę blisko 5% w przypadku PIS czy prawie 12% dla Nowoczesnej. Zwolennicy jednych i drugich oczywiście uznają, że ten sondaż im bliższy poglądowo jest właściwy. Tymczasem żaden z tych sondaży nie może być traktowany jako reprezentatywny, wiarygodny. Dlaczego? Otóż zasadniczy problem leży w ilości próby. Tradycyjnie w Polsce przeprowadza się sondaż wśród próby ok. 1000 osób, z czego zazwyczaj aż kilkaset osób odmawia udzielenia odpowiedzi. Oznacza to, że liczebność odpowiedzi wynosi w praktyce ok. 500-600 osób. A im mniejsza liczebność udzielonych odpowiedzi, tym błąd statystyczny jest większy. Do tego należy uwzględnić dodatkowe czynniki np. przyjętą metodę badawczą (wywiady bezpośrednie czy ankieta telefoniczna), poziom kłamstwa respondentów (np. w wyniku medialnej presji) czy fałszowania wyników przez samych ankieterów (bo np. takie jest oczekiwanie zleceniobiorcy)

Zatem jedynym prawdziwym miernikiem są wybory, a te będą dopiero pod koniec 2018 r. (samorządowe), 2019 r. (parlamentarne) i 2020 r (prezydenckie).

Będzie Komisja Weryfikacyjna ds. reprywatyzacji

W Ministerstwie Sprawiedliwości powstał projekt ustawy powołującej Komisję Weryfikacyjną, która zbada bulwersujące przypadki reprywatyzacji nieruchomości w Warszawie.
Nowe rozwiązania przedstawili na wspólnej konferencji prasowej prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki.
- Projekt pozwoli rozwiązać problemy, które powstały w związku z ogromną niesprawiedliwością, jaka zdarzyła się w Warszawie, na skutek nadużyć i afer – powiedział Jarosław Kaczyński.
Przywrócić sprawiedliwość
Lider PiS zaznaczył, że nie chodzi przy tym o kwestie odpowiedzialności karnej, które są oddzielne i będą prowadzone we właściwym dla wymiaru sprawiedliwości trybie. Projekt dotyczy natomiast - jak wyjaśniał - kwestii związanych z własnością, z tym wszystkim, co nastąpiło poprzez nieuzasadnione, oparte na nadużyciach przemiany własnościowe. Trzeba je cofnąć, a poszkodowanym wyrównać krzywdy.
Zbigniew Ziobro podkreślił, że PiS, Solidarna Polska i Zjednoczona Prawica pracują nad dobrą zmianą, by polskie państwo działało praktycznie, a nie teoretycznie. Wyrazem tego – jak zaznaczył - jest przygotowywany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt dotyczący patologicznej reprywatyzacji w Warszawie.
- Zmierza on do tego, by przywracać sprawiedliwość. Pokazać, że państwo działa i nie jest słabe wobec silnych, a silne wobec słabych i biednych. Tych wyrzucanych na bruk z kamienic warszawskich, gdy bonzowie w białych kołnierzykach, którzy działają bez kija bejsbolowego, ale równie brutalnie jak prymitywni przestępcy, nabijają sobie konta milionami złotych kosztem krzywdy tysięcy ludzi tracących mieszkania – mówił minister.
Wydarzenie przełomowe
Projekt, jak relacjonował Zbigniew Ziobro, zmierza do powołania Komisji Weryfikacyjnej, która będzie badała decyzje reprywatyzacyjne w Warszawie pod kątem ich zgodności z prawem.
- Jestem przekonany, że mamy do czynienia z wydarzeniem przełomowym, jeśli chodzi o proces dzikiej reprywatyzacji w Warszawie – dodał wiceminister Patryk Jaki, który kieruje w Ministerstwie Sprawiedliwości pracami nad projektem. 
Komisja Weryfikacyjna, jak poinformował, wyposażona zostanie w wyjątkowe uprawnienia.
- Nie tylko będzie pracowała jawnie, mogąc przesłuchać każdego, ale także uzyska prawo nakładania milionowych rekompensat w związku z bezpodstawnym wzbogaceniem się w wyniku nieprawidłowych decyzji administracyjnych, stosowania wpisów w księdze wieczystej, wnioskowania o wznowienie postępowania o przyznanie prawa do kamienic. Stawić się przed komisją będzie musiał każdy wezwany, pod rygorem kary – wymieniał Patryk Jaki.
Rękojmia uczciwości
Wiceminister przedstawił główne założenia projektowanych rozwiązań. Zaznaczył, że nad pracą Komisji Weryfikacyjnej będą czuwały sądy administracyjne.
Zgodnie z projektem Komisja Weryfikacyjna zajmie się usunięciem skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa. Będzie ona złożona z przewodniczącego, powoływanego przez Ministra Sprawiedliwości, oraz ośmiu członków wyłonionych przez Sejm.
W skład Komisji Weryfikacyjnej będą mogły wchodzić wyłącznie osoby dające rękojmię należytego podejmowania decyzji w sprawach nieprawidłowości reprywatyzacyjnych, posiadające obywatelstwo polskie i pełną zdolność do czynności prawnych, korzystające z pełni praw publicznych, niekarane za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie. Muszą mieć wyższe wykształcenie prawnicze lub niezbędną wiedzę w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami i racjonalnego wykorzystywania zasobów majątku państwowego. Niezbędnym warunkiem jest też nieposzlakowana opinia. Przewodniczącym Komisji Weryfikacyjnej będzie sekretarz albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Wpis w księdze wieczystej
Komisja Weryfikacyjna przeprowadzi postępowanie sprawdzające zmierzające do ustalenia, czy istnieją podstawy do wszczęcia postępowania weryfikacyjnego. Postanowienie o wszczęciu postępowania weryfikacyjnego Komisja Weryfikacyjna wyda w przypadku stwierdzenia, że istnieje uzasadnione podejrzenie co do wydania decyzji reprywatyzacyjnej dotyczącej nieruchomości warszawskiej z naruszeniem prawa.
W celu zagwarantowania prawidłowego toku postępowania, Komisja Weryfikacyjna będzie mogła zarządzić w księdze wieczystej wpis ostrzeżenia o toczącym się postępowaniu weryfikacyjnym. Natomiast w odniesieniu do decyzji, która nie wywołała nieodwracalnych skutków prawnych - także zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości. Wpis ostrzeżenia w księdze wieczystej wyłączy rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych.
W toku postępowania weryfikacyjnego Komisja Weryfikacyjna będzie miała za zadanie ustalić, czy w związku z decyzją reprywatyzacyjną nie doszło do naruszeń mających skutkować nieprawidłowościami w obrocie nieruchomością. 
Zasadą ma być jawność posiedzenia przed Komisją Weryfikacyjną.
Organem wyższego stopnia w stosunku do Komisji Weryfikacyjnej będzie Prezes Rady Ministrów. 
Społeczna Rada
Komisja Weryfikacyjna będzie rozstrzygać na posiedzeniu, podejmując uchwały, w tym wydając decyzje administracyjne i postanowienia. Rozstrzygnięcia Komisji Weryfikacyjnej będą opiniowane przez Społeczną Radę składającą się z maksymalnie 9 osób powołanych przez Ministra Sprawiedliwości - działaczy organizacji pozarządowych, a także stowarzyszeń, które wspomagają rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz zwiększają świadomość obywatelską.
Po przeprowadzeniu postępowania weryfikacyjnego Komisja będzie mogła wydać jedną z decyzji:
  • o utrzymaniu w mocy decyzji reprywatyzacyjnej – gdy nie stwierdzi wydania decyzji reprywatyzacyjnej z naruszeniem prawa;
  • o uchyleniu decyzji reprywatyzacyjnej w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia właściwemu organowi – w razie, gdy stwierdzi wydanie decyzji reprywatyzacyjnej z naruszeniem prawa;
  • stwierdzającą wydanie decyzji reprywatyzacyjnej z naruszeniem prawa i wskazującą okoliczności, z powodu których nie można jej uchylić;
  • o umorzeniu postępowania weryfikacyjnego.
Orzeczenie Komisji Weryfikacyjnej o uchyleniu decyzji reprywatyzacyjnej i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia będzie stanowiła podstawę wykreślenia w księdze wieczystej wpisu dokonanego na podstawie uchylonej decyzji lub na podstawie aktu notarialnego sporządzonego na podstawie uchylonej decyzji. Ponowne rozpatrzenie sprawy będzie musiało się toczyć według wskazań Komisji, podobnie jak to jest obecnie w postępowaniu karnym lub cywilnym. 
Fundusz Rekompensat Reprywatyzacyjnych 
Stwierdzając wydanie decyzji reprywatyzacyjnej z naruszeniem prawa, Komisja będzie nakładała na osobę, na rzecz której decyzja reprywatyzacyjna została wydana, obowiązek zapłaty rekompensaty na rzecz specjalnie powołanego Funduszu Rekompensat Reprywatyzacyjnych. Zgromadzone na nim środki będą przeznaczane na pomoc dla osób pokrzywdzonych decyzjami reprywatyzacyjnymi wydanymi z naruszeniem prawa. To będzie nie symboliczne, ale realne naprawienie krzywd dziesiątek tysięcy lokatorów wyrzuconych na bruk. 
Komisja Weryfikacyjna stwierdzać będzie jednocześnie odpowiedzialność majątkową osoby działającej w charakterze organu wydającego decyzję reprywatyzacyjną (lub z upoważnienia tego organu). Chyba że osoba ta, niezależnie od złożonych w sprawie wyjaśnień, ujawni przed Komisją Weryfikacyjną i przedstawi istotne okoliczności, nieznane dotychczas Komisji, dotyczące przestępstwa, np. wskaże organizatora grupy wyłudzającej nieruchomości.
W stosunku do osoby, która złoży takie wyjaśnienia, prokurator będzie mógł wystąpić z wnioskiem o nadzwyczajne złagodzenie kary albo warunkowe zawieszenie jej wykonania. 
Komisja nie dubluje sądów 
Komisja Weryfikacyjna nie będzie wyręczać i dublować sądów. Nie jest bowiem prawdą, że w większości spraw reprywatyzacyjnych orzekały sądy. Sądy cywilne orzekały o odszkodowaniach, ale na podstawie decyzji administracyjnej. Przedmiotem badania przez sąd cywilny nie była więc sama kwestia zwrotu nieruchomości. 
Projekt nie przewiduje ingerencji w orzeczenia sądów cywilnych o odszkodowaniach. Jego celem jest natomiast uchylenie decyzji o zwrocie nieruchomości. Zwrotów dokonywano w trybie decyzji administracyjnej, więc w tym samym trybie powinny być one analizowane i ewentualnie podważane. Decyzje te były w wielu przypadkach przedmiotem kontroli sądów administracyjnych, ale pod kątem legalności. Zakres działania sądów administracyjnych jest zbyt wąski, by wychwycić nieprawidłowości, które miały miejsce. Procedura administracyjna pozwala natomiast, w szczególnych przypadkach, na wzruszenie takiej decyzji administracyjnej, nawet jeśli była przedmiotem kontroli sądów administracyjnych. 
Jeśli okoliczność dotycząca konkretnego naruszenia nie była przedmiotem skargi do sądu i orzeczenia sądowego, to nie korzysta z powagi rzeczy osądzonej i organ administracji może np. wznowić postępowanie administracyjne już na podstawie k.p.a.
 
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

Jak należało się spodziewać przeciwko propozycji jest opozycja, Gazeta Wyborcza która już grzmi o trybunałach ludowych (jakby to było coś nagannego, że obywatele by decydowali) itp.

NIE BĘDZIE PODWYŻEK CEN WODY

Rząd zrezygnował z planów podwyższenia cen wody. Przypomnijmy, że do zmian w prawie wodnym zobowiązała nas - jak podkreślało Ministerstwo Środowiska - Unia Europejska, a za nimi podwyżek cen wody nie dało by się uniknąć. Rząd debatował nad przyjęciem przepisów przygotowanych przez resort środowiska, ale nie zgodził się na dokonanie podwyżek cen, czyli zwykli obywatele i przedsiębiorcy zapłacą w 2017 roku tyle samo co w roku bieżącym. 

Czekamy na dalsze decyzje władz dotyczące zamrożenia wysokości kolejnych opłat (np. podatku od nieruchomości, opłaty RTV, itd).


KNF nakłada bufor na PKO BP, a Bank biernie to przyjmuje

Zarząd PKO BP w dniu 10 października 2016 r. otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącą zidentyfikowania Banku jako innej instytucji o znaczeniu systemowym na podstawie przeprowadzonej oceny znaczenia systemowego Banku  oraz o nałożeniu na Bank bufora w wysokości 0,75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 rozporządzenia UE nr 575/2013. O zamierzeniach KNF pisaliśmy już w sierpniu. http://serwis21.blogspot.com/2016/08/pko-bp-ma-byc-uznane-za-instytucje-o.htmlJak informuje Bank, na dzień sporządzenia raportu, spełniał wymagania KNF w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych, zarówno w ujęciu jednostkowym jak i skonsolidowanym. 

Utrzymywanie dodatkowego kapitału w wyniku nałożenia buforów oznacza zamrożenie środków, co przełoży się na ograniczenie wielkości akcji kredytowej i ostatecznie może spowodować obniżenie poziomu zysku - zwraca uwagę ekonomista dr Daniel Alain Korona ze Stowarzyszenia Interesu Społecznego WIECZYSTE. Co w sprawie uczyniło kierownictwo PKO BP? Nie prowadzono w mediach kampanii przeciwko nałożeniu buforu, nic nie wiadomo na temat podjętych czynności w toku postępowania administracyjnego. Jest jeszcze możliwość zaskarżenia tej decyzji, ale wydaje się że kierownictwo Banku nie zamierza tego uczynić....

18 października 2016

Podwyżka opłat za czynności radcowskie i adwokackie jedynie ograniczone, a nie uchylone

3 października Minister Sprawiedliwości podpisał 2 rozporządzenia zmieniające rozporządzenia ws. opłat za czynności radców prawnych i adwokatów.

Przypomnijmy, iż przed zakończeniem urzędowania minister Borys Budka (PO) zmienił opłaty za czynności radców prawnych i adwokatów, w ten sposób iż podniósł te kwoty od 100% w sprawach majątkowych do 600% (np. w sprawach pracowniczych). W efekcie procesowanie się dla zwykłych obywateli stało się tak ryzykowne, iż znaczna część osób nie będzie w stanie się tego czynić (m.in. składać apelacje), a to oznacza iż dysproporcja w sądach pomiędzy zwykłymi obywatelami a urzędami, firmami czy innymi możnymi stała się jeszcze bardziej rażąca niż dotychczas.

Nowy rząd zapowiadał zmianę tej sytuacji i rzeczywiście dokonał zmiany tych rozporządzeń, ale efekt jest rozczarowujący, skoro jedynie co uczynił to ograniczył wysokości podwyżki stawek opłat za czynności adwokackie i radcowskie w sprawach majątkowych o 50% (zamiast 100%) i w sprawach niemajątkowych np. dot. rozwiązania stosunku pracy obniżył o połowę stawki określone przez ministra Budkę (w 2015 r. było 60 zł, następnie 360 zł, a teraz będzie 180 złotych). By było "zabawniej" w sprawach wszczętych i niezakończonych w danej instancji (czyli przed październikiem br.) będzie stosować się przepisy dotychczasowe, czyli zgodnie ze stawkami ministra Budki, te podwyższonymi. 

Należało zwyczajnie uchylić rozporządzenie ministra Budki, a nie ograniczyć wymiar podwyżki - uważa dr Daniel Alain Korona ze Stowarzyszenia Interesu Społecznego WIECZYSTE i dodaje - obywatele w sądach czują się bezradni, nie umieją się poruszać w gąszczu przepisów i procedur prawnych, a na domiar złego są dobijani wysokimi opłatami za czynności adwokackie lub radcowskie. Dobrze że minister Zbigniew Ziobro ograniczył skalę podwyżek, źle zaś że je nie uchylił i nie wypracował całkiem nowych zasad naliczania kosztów zastępstwa procesowego.

Impreza TK w Gdańsku za niemieckie i samorządowe pieniądze


17 października odbyła się impreza Trybunału Konstytucyjnego w Gdańsku w Dworze Artusa z okazji jubileuszu 30-lecia. Okazuje się, że za imprezę zapłaciła niemiecka fundacja (20 tys. zł) oraz urząd miasta (czyli gdańscy podatnicy). W tym ostatnim przypadku do tej pory nie ujawniono jakie były koszty poniesione przez samorząd, urząd miasta do tej pory tego nie ujawnił. W kuluarach mowa o 70 do 150 tys. zł.

Przypomnijmy, iż pierwotnie impreza TK miała odbyć się w Warszawie i kosztować prawie 1 mln zł z pieniędzy budżetowych. Po obcięciu przez Sejm budżetu Trybunału, TK musiał zrewidować swoje zamierzenia. W sukurs przyszedł Prezydent Gdańska (związany z PO), ale impreza nie mogła być już tak okazała. Sędziowie TK i goście nie mogli zatem tak zabalować jak by chcieli. 

Nota bene była to impreza de facto świętująca czasy gen. Wojciecha Jaruzelskiego, kiedy opozycjonistów wsadzono do więzień lub w inny sposób represjonowano.

17 października 2016

zapraszamy na koncert „Ojcu Świętemu Śpiewajmy”

Towarzystwo Miłośników Polskiej
Tradycji i Kultury
serdecznie zapraszam
dnia 23 października 2016
na godzinie 13.30
(po Sumie o godzinie 12.30 )
na spektakl słowno - muzyczny „Ojcu Świętemu Śpiewajmy” do Katedry  św. Michała Archanioła
i św. Floriana Męczennika
w Warszawie ul. Floriańska 3
Wystąpią Praskie Małmazyje oraz Studio Wokalne Praga pod dyrekcją artystyczną Doroty Czajkowskiej akompaniuje, Jerzy Muczyński

Pozdrawiam 

Tysiące Francuzów w obronie tradycyjnego modelu rodziny

Od 24 tys. według policji do 200 tys. osób według organizatorów wyszło na ulice Paryża demonstrując przywiązanie do tradycyjnego modelu rodziny. Ruch "Manif Pour Tous"(Manifestacja dla Wszystkich), które kilka lat temu stało na czele sprzeciwu wobec wprowadzenia małżeństw homoseksualnych (tzw. ustawy Taubira), dziś domaga się uchylenia tej ustawy, sprzeciwia się kupowaniu dzieci na zasadzie macicy do wynajęcia oraz sztucznemu zapłodnieniu kobiet samotnych. Demonstranci żądają też wycofania ze szkół ideologii gender i wzmożenia prorodzinnej polityki państwa. W manifestacji uczestniczyły środowiska katolickie, a także związane z Ruchem Narodowym. Feministki próbowały zakłócić spokojny przebieg demonstracji. ale zostały usunięte przez policję. 

Szwecja: flagi ISIS dozwolona, protesty przeciw zgwałceniu kobiety przez imigrantów napiętnowane

Głupota państw zachodnich nie zna granic. Typowym przykładem jest Szwecja, gdzie można propagować flagę organizacji terrorystycznej jaką jest ISIS, a równocześnie piętnuje się demonstracje w obronie zgwałconej kobiety przez islamistów.

Szwedzka prokuratura orzekła, że w przypadku symbolu ISIS „nie może być mowy o rasizmie”, gdyż tzw. Państwo Islamskie „jest organizacją przeciwko wszystkim, którzy nie stoją po stronie IS”. – Wymachiwanie flagą Państwa Islamskiego nie może być uznane jako mowa nienawiści. Sprawa dotyczyła zamieszczenia flagi ISIS przez 23 latka z Laholm. 

W tym samym czasie w Visby na Gotlandii tzw. uchodźcy zgwałcili niepełnosprawną kobietę poruszającą się na wózku. Krótko po tym policja wypuściła sprawców na wolność, co spowodowało protesty mieszkańców. Władze zareagowały wysyłając wzmocnione patrole policyjne, a feministki zorganizowały manifestację, z udziałem gubernator wyspy ... nie w obronie zgwałconej kobiety, ale przeciw demonstracjom oburzonych mieszkańców, których nazwano już "nazistami".

Czy to jeszcze normalny kraj?